BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

Współpraca:
20611
Poszukiwane:
3037
Giełda Hurtowa:
5668
Sprzedam biz.:
3289
Nieruchomości:
980
Inwestycje:
3215
Data: 19.10.2017
Razem ofert: 39336
Jesteś w: Biznes Oferty.pl / Przetargi / Nieruchomości / Przetarg na sprzedaż ośrodka wypoczynkowego ... w Krościenku
Wyszukaj ofertę:

Treść oferty

Poleć ofertę:

Przetarg na sprzedaż ośrodka wypoczynkowego ... w Krościenku

 • Id oferty: 50756
 • Info
  • Dodana: 20.01.2014
  • Edytowana: 19.02.2014
  • Ważna do: Nieaktualna
 • Dodana: 20.01.2014
 • Edytowana: 19.02.2014
 • Ważna do: Nieaktualna
 • Odwiedzin: 3273

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z PRAWEM WŁASNOŚCI BUDYNKÓW, BUDOWLI URZĄDZEŃ – OŚRODEK WCZASOWY ...
W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM


Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych ... w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ..., 31-831 Kraków (dalej: „Spółka”) organizuje i ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Źródlanej 3, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11273 o powierzchni 2,4861 ha, objętej księgą wieczystą nr ..., prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym Spółki, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń Ośrodka Wczasowego „Trzy Korony”, posadowionych na przedmiotowej działce, stanowiących własność Spółki. Cena wywoławcza wynosi 6 100 000,00 zł (słownie: sześć milionów sto tysięcy złotych 00/100) netto plus należny podatek VAT – liczony od wartości 26,6% zaoferowanej ceny. Opodatkowanie podatkiem VAT obejmuje sprzedaż pawilonu „C” o pow. użytkowej 1 233,24 m2 wraz z przynależnym do niego gruntem niezbędnym do prawidłowego korzystania z tego pawilonu i posiadającym dostęp do drogi publicznej (część działki ewid. Nr 11273 o pow. 1300m2) - zgodnie z decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2013 r. znak: IBPP1/443-770/13/AW działającego w imieniu Ministra Finansów. Nieruchomość oznaczona numerem działki 11273 wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość zabudowana jest Ośrodkiem Wczasowym ... obejmującym pawilony murowane A, B, C, D i E oraz garaż wolnostojący, dwustanowiskowy, murowany. Na nieruchomości znajdują się ponadto: ogrodzenie trwałe, drogi i place wewnętrzne, urządzenia i place zabaw dla dzieci, oświetlenie zewnętrzne terenu i grill zadaszony. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 27.05.2010 Nr XXXVII/271/2010, przeznaczona jest na tereny usług turystyki (symbol UT).

I. Przetarg prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych ... w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ...,
31-831 Kraków, kapitał zakładowy 14.000.000 zł, ....
II. Przetarg prowadzony jest na podstawie Regulaminu Zbywania Nieruchomości w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych ... w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Regulamin”). Regulamin jest dostępny na stronie internetowej ... Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
III. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w terminie do dnia 17.03.2014 r. Wadium wnosi się przelewem na rachunek bankowy Spółki:
...

Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uznania wskazanego rachunku bankowego Spółki.
IV. Ofertę składa się na piśmie, na formularzu oferty wg. Załącznika nr 2 do Regulaminu. Oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osobą prawną lub inny podmiot;
2. datę sporządzenia oferty;
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz Regulaminem oraz przyjmuje warunki przetargu i Regulamin bez zastrzeżeń;
4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5. kopię dowodu wniesienia wadium.
V. Oferty składa się w zamkniętych kopertach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2014 r. do godz. 14.00 z dopiskiem: „Przetarg – Krościenko”, na adres Spółki lub w siedzibie Spółki pok. 205 II p. O złożeniu oferty w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki w Krakowie przy ul. ...
VI. Oferta przetargowa powinna zostać złożona w języku polskim i powinna być podpisana przez oferenta.
VII. Otwarcie kopert zawierających oferty jest jawne i nastąpi w dniu 21.03.2014 r. o godzinie 9:00 w sali nr 207 w siedzibie Spółki. Obecność oferenta nie jest obowiązkowa.
VIII. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę zaoferowaną cenę.
IX. Złożona oferta wiąże przez okres 60 dni od daty otwarcia kopert.
X. Uczestnik przetargu, wybrany jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony na piśmie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jest on zobowiązany zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty.
XI. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest z obowiązkiem uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właściciela w wysokości zgodnej z przepisami ustawowymi. Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne użytkownik wieczysty wnosi w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłata roczna wynosi 2% wartości gruntu. Użytkowanie wieczyste ustanowiono na okres 99 lat na podstawie decyzji Wojewody Nowosądeckiego z dnia 23 września 1993 r. Nabywca zobowiązany jest do proporcjonalnego zwrotu części wniesionej opłaty za użytkowanie wieczyste. Obowiązek zwrotu obejmuje okres od momentu otwarcia ofert.
XII. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę nieruchomości.
XIII. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
XIV. Zainteresowani mogą zapoznać się z nieruchomością i jej dokumentacją po wcześniejszym ustaleniu terminu. Informacji udziela p. ... pod numerem tel.
XV. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dane kontaktowe:
 • Miejscowość:
 • Kraków
 • Województwo:
 • małopolskie
 • Status:
 • Konto firmowe
 • W BiznesOferty.pl:
 • ponad 3 lata
Aby uzyskać dostęp do pełnych danych kontaktowych zarejestruj się lub zaloguj w BiznesOferty.pl.
Inne oferty dopasowane tematycznie:
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.