BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

Współpraca:
20607
Poszukiwane:
3035
Giełda Hurtowa:
5669
Sprzedam biz.:
3289
Nieruchomości:
980
Inwestycje:
3213
Data: 18.10.2017
Razem ofert: 39328
Jesteś w: Biznes Oferty.pl / Przetargi / Nieruchomości / I przetarg ustny nieograniczony
Wyszukaj ofertę:

Treść oferty

I przetarg ustny nieograniczony

  • Id oferty: 19468
  • Info
    • Dodana: 08.10.2009
    • Oferta archiwalna
  • Dodana: 08.10.2009
  • Oferta archiwalna

Starosta Pabianicki
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 1/3, obręb P-7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/2 o powierzchni 0, 0577 ha, objętej księgą wieczystą nr LD1P/00049685/7, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianic w/w działka położona jest w jednostce przestrzennej B.1.1/WC (wielofunkcyjna zabudowa centrum) o podstawowym przeznaczeniu terenu: usługi publiczne lub komercyjne o uciążliwości nieprzekraczającej granic obiektu działki; usługi wbudowane w bryły budynków mieszkalnych o uciążliwości nieprzekraczającej granic lokalu; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; zabudowa mieszkaniowa typu śródmiejskiego w formie budynków wielorodzinnych – kamienic; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej; mieszkalnictwo zbiorowe. Jako dopuszczalne przeznaczeniu terenu: garaże i parkingi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej i usługowej; urządzenia obsługi technicznej. Wyklucza się prowadzenie działalności gospodarczej (produkcyjnej, przetwórczej, składowej) zarówno w budynkach, jak i poza nimi oraz przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko ( z wyłączeniem sieci infrastruktury technicznej).
Działka nr 16/2 jest niezabudowana i stanowi część terenu o charakterze skweru zieleni, ma kształt trapezu, położona jest w centralnej części miasta Pabianic przy zbiegu ulic Partyzanckiej i Zamkowej. Ul. Zamkowa stanowi główną ulicę miasta wzdłuż której położone są obiekty handlowe i usługowe, zaś ul. Partyzancka jest częścią drogi krajowej nr 14. W sąsiedztwie znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: energetyczne, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani obligacyjnymi.
Cena wywoławcza 692 400 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 22% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 10 listopada 2009 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I Gabinet Wicestarosty.
Wysokość wadium - 69 240 zł
Warunkami udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:
1.dowodu wpłaty wadium
2.dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
3.w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium w wysokości 69 240 zł należy wpłacić przelewem na konto bankowe:
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
PKO Bank Polski S.A. O/Pabianice
55 1020 3437 0000 1102 0078 8109
nie później niż do dnia 5 listopada 2009 r. włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona zostanie w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli ustalony nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Pabianicki może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi wygrywający przetarg.
Starosta Pabianicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.