BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

Współpraca:
11746
Poszukiwane:
2837
Giełda Hurtowa:
14231
Sprzedam biz.:
2603
Nieruchomości:
3135
Inwestycje:
2350
Data: 18.05.2024
Razem ofert: 36902
Jesteś w: Biznes Oferty.pl / Regulamin
Wyszukaj ofertę:

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZNESOFERTY.PL

 
Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://Biznesoferty.pl (dalej jako: „Biznesoferty.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, m.in. wysyłania wiadomości czy też wystawiania ofert.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Biznesoferty.pl


1) O NAS

1. Właścicielem Biznesoferty.pl jest Tomasz Wiśnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CELNET TOMASZ WIŚNIK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Biała 1B, 80-435 Gdańsk, NIP 5832472522, REGON 191992588, adres poczty elektronicznej: info@Biznesoferty.pl, numer telefonu: +48 665-641-962 (dalej jako: „Usługodawca”).

2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych. W Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które mogą korzystać z Serwisu Internetowego i dokonywać między sobą transakcji. Usługodawca nie ingeruje w treść i wykonanie zobowiązań, jakie zaciągają między sobą Usługobiorcy w Serwisie Internetowym.


2) DEFINICJE

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  a. CENNIK – cennik odpłatnych funkcjonalności dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego.

  b. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  c. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą

  d. FORMULARZ OGŁOSZENIA – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający zamieszczenie Ogłoszenia przez Usługobiorcę.

  e. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Zwykłego jak i Konta Firmowego

  f. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  g. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem uzyskanym przez Usługobiorcę od Usługodawcy zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym, w tym o zamieszczonych przez niego Ogłoszeniach.

  h. OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenia Usługobiorcy zamieszczone przez niego na Tablicy Ogłoszeń w Serwisie Internetowym, niezależnie od ich nazwy, mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

  i. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera. W newsletterze zamieszczane są informacje na temat ogłoszeń dodanych w Serwisie. W newsletterze dziennym dodawane są Ogłoszenia z poprzedniego dnia, a w tygodniowym z poprzedniego tygodnia.

  j. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

  k. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym Biznesoferty.pl.

  l. TABLICA OGŁOSZEŃ – Usługa Elektroniczna, internetowa tablica ogłoszeń dostępna w Serwisie Internetowym jako jeden z jej elementów i umożliwiająca Usługobiorcom zamieszczanie Ogłoszeń oraz ich przeglądanie przez wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.

  m. USŁUGA ELEKTRONICZNA; USŁUGA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

  n. USŁUGOBIORCA – Usługobiorca Zwykły i/lub Usługobiorca Firma.

  o. USŁUGOBIORCA ZWYKŁY – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

  p. USŁUGOBIORCA FIRMA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu internetowego (w tym Usług Elektronicznych) związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

  q. USŁUGODAWCA – Tomasz Wiśnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CELNET TOMASZ WIŚNIK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Biała 1B, 80-435 Gdańsk, NIP 5832472522, REGON 191992588, adres poczty elektronicznej: info@Biznesoferty.pl, numer telefonu: +48 665-641-962.

  r. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

  s. WIADOMOŚCI – Usługa Elektroniczna umożliwiająca wymianę pomiędzy Usługobiorcami (zarówno Usługobiorcami Zwykłymi jak i Usługodawcami Firmowymi) wiadomości tekstowych.

  t. PUNKTY – wirtualny odpowiednik środka płatniczego, dostępny wyłącznie w Serwisie Internetowym i służący jedynie do umożliwienia Usługobiorcy korzystania z odpłatnych funkcjonalności za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Punkty nie stanowią środka płatniczego poza Serwisem oraz nie podlegają wypłacie w innej walucie.


3) O SERWISIE

1. Serwis Internetowy jest internetową platformą ogłoszeniową (Tablicą Ogłoszeń) przeznaczoną do zamieszczania Ogłoszeń o charakterze biznesowym oraz ich przeglądania przez wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje podane na stronach internetowych Serwisu Internetowego, w szczególności opisy oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć w sposób prawidłowy.


4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych danych. Usługodawca nie gwarantuje jednak i samodzielnie nie weryfikuje aktualności i rzetelności danych zawartych w Ogłoszeniach zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez oferentów.

5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne.

7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umów zawieranych na podstawie ogłoszeń jest Usługobiorca Firmowy, który jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Biznesoferty.pl, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskają za pomocą Serwisu Internetowego i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do korzystania z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.


5) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM

1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Newsletter, Tablica Ogłoszeń oraz Formularz Kontaktowy.

2. Konto, Tablica Ogłoszeń, Newsletter oraz Formularz Kontaktowy dostępne są dla wszystkich Usługobiorców.

3. Korzystanie z Newslettera oraz Formularza Kontaktowego przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

4. Lista i opis dodatkowych odpłatnych funkcjonalności serwisu jest dostępna pod adresem: https://www.biznesoferty.pl/cennik.html.

5. Korzystanie z Konta jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem dodatkowej usługi „Konto Premium”, która zawiera w sobie usługę Udostępnienia danych kontaktowych, a także blokuje wyświetlanie reklam Google na stronie Ogłoszenia oraz umożliwia zablokowanie licznika odwiedzin, daty dodania, daty edycji i daty ważności Ogłoszenia. Ponadto udostępniana jest osobna strona, na której wyświetlane są wszystkie Ogłoszenia. Poza tym, na listach Ogłoszeń, Ogłoszenia z aktywnym Kontem Premium wyświetlają się nad Ogłoszeniami bez aktywnego Konta Premium i bez aktywnej usługi pozycjonowania Ogłoszenia.

6. Korzystanie z Tablicy Ogłoszeń jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem niektórych jej odpłatnych funkcjonalności dotyczących dodatkowego m.in. wyróżnienia zamieszczanego Ogłoszenia w Serwisie Internetowym - czas i rodzaje wyróżnienia oraz wysokość opłat wskazane są w Cenniku oraz na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Tablicy Ogłoszeń.

7. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Tablicy Ogłoszeń, „Konta Premium” oraz innych odpłatnych funkcjonalności w serwisie, w tym m.in. zamieszczenia Ogłoszenia, wyróżnienia w oknie wyróżnionych, pozycjonowania Ogłoszenia, boksu reklamowego, udostępnienia danych kontaktowych, przywrócenia usuniętego Ogłoszenia możliwy jest po dokonaniu opłaty przez Usługobiorcę. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności aktywowany jest przez Usługodawcę poprzez wykorzystanie Punktów i jest aktywowany maksymalnie w terminie 24 godzin od momentu zaksięgowania płatności.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian cen podanych w Cenniku, w tym także w ramach promocji regulowanych odrębnym regulaminem, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Cennika, w szczególności zmiany Cennika nie będą miały wpływu na już zamieszczone Ogłoszenia, w tym Ogłoszenia z odpłatnymi funkcjonalnościami.

9. Usługobiorca ma również możliwość zakupu od Usługodawcy powierzchni reklamowej w Serwisie Internetowej (boks reklamowy) – warunki oraz możliwość wykupienia przestrzeni reklamowej jest dostępna poprzez wykorzystanie Punktów i jest aktywowany maksymalnie w terminie 24 godzin od momentu ich wykorzystania.


6) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

1. Utworzenie Konta w Serwisie Internetowym jest konieczne w celu dodawania Ogłoszeń oraz nawiązywania kontaktów z innymi Usługobiorcami.

2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wyborze rodzaju Konta (zwykłe lub firmowe); (2) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji, (3) kliknięciu pola „Potwierdzam rejestrację” (4) oraz kliknięciu w link aktywacyjny przesłany automatycznie na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracji – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji konta zwykłego niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: osoba kontaktowa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz adres (miasto, kod pocztowy, województwo (w przypadku Polski) oraz państwo). W formularzu rejestracji konta firmowego niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: nazwa firmy, adres (ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo (w przypadku polski) oraz kraj), adres poczty elektronicznej, numer NIP/VAT (w przypadku przedsiębiorstw zarejestrowanych poza granicami Polski) oraz numer telefonu kontaktowego. Fakultatywnie istnieje możliwość podania numeru REGON, KRS (jeśli dotyczy), strony WWW firmy oraz osoby kontaktowej. Dane dostępowe w postaci hasła, są wysyłane Usługobiorcy przez Usługodawcę w ciągu 24 godzin od momentu wykonania kroku numer 4. Usługobiorca otrzymuje hasło do Konta w wiadomość wysłanej przez Usługodawcę na podany adres poczty elektronicznej w ciągu 24-godzin od momentu potwierdzenia rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny i przejście na stronę, do której link prowadzi.

3. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.

4. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

5. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez sprzedaż, najem lub użyczenie Konta.

6. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie, z wyjątkiem sytuacji gdy Usługobiorca jest właścicielem lub udziałowcem więcej niż jednej firmy. W takim przypadku, na każdą firmę, której Usługobiorca jest właścicielem lub udziałowcem, może założyć osobne konto firmowe.

7. Za pomocą Konta Usługobiorca ma możliwość: (1) zarządzać swoimi Ogłoszeniami poprzez ich zamieszczenie, edycję lub usunięcie; (2) wypisać albo zapisać się na Newsletter; (3) edytować swoje dane; (4) komunikować się z innymi Usługobiorcami posiadającymi Konto poprzez wewnętrzną pocztę wiadomości.

8. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej na adres: info@Biznesoferty.pl. Rozwiązanie w tym wypadku umowy o korzystanie z danego Konta następuje w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Usługodawcę rezygnacji Usługobiorcy. Po upływie tego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w ramach Konta, nie będzie możliwe.


7) WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

1. Korzystanie z Newslettera następuje po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w momencie wypełniania Formularza Rejestracji. Z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji w ramach Usługi Konto, wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@Biznesoferty.pl lub poprzez klikniecie w link wypisujący z Newslettera wysyłany wraz z każdą jego edycją na adres poczty elektronicznej podany przy wysłaniu żądania o przesyłanie Newslettera. Wypisanie się z Newslettera następuje w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Usługodawcę rezygnacji Usługobiorcy, a w przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z linku do wypisania się z Newslettera umieszczonego w otrzymanej wiadomości email w ramach Newslettera wypisanie się następuje ze skutkiem natychmiastowym.


8) FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po (1) przejściu do zakładki „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego, (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (2) kliknięciu pola „Wyślij wiadomość” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, temat oraz treść wiadomości kierowanej do Usługodawcy.

2. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z niego przez Usługobiorcę.


9) TABLICA OGŁOSZEŃ

1. Zamieszczone w Serwisie Internetowym na Tablicy Ogłoszeń Ogłoszenia są widoczne dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy do momentu ich usunięcia z Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę lub z upływem okresu na jaki zostało umieszczone w Serwisie (okres widoczności Ogłoszenia w Serwisie Internetowym). Dane kontaktowe oferenta widoczne są wyłącznie dla zalogowanych Usługobiorców. Ogłoszenie widoczne jest w Serwisie Internetowym wraz z możliwością wysłania oferentowi wiadomości za pośrednictwem wewnętrznego komunikatora oraz opcją zapisania ogłoszenia do obserwowanych. Ogłoszenie może być zamieszczone na Tablicy Ogłoszeń przez Usługobiorcę.

2. Ogłoszenie zamieszczone na Tablicy Ogłoszeń jest widoczne w Serwisie Internetowym przez okres 14, 30 lub 90 dni kalendarzowych. Jeżeli Usługobiorca nie aktywował opcji automatycznego przedłużania, to po wskazanym terminie Ogłoszenie zostaje usunięte i trafia do archiwum Serwisu. Automatycznie przedłużanie ważności ogłoszenia jest bezpłatne. Podczas przywracania usuniętego Ogłoszenia Usługobiorca sam ustala czas automatycznego przedłużania Ogłoszenia.

3. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Usługobiorcę jest nieodpłatne (z wyjątkiem Konta zwykłego, gdzie wiąże się to z kosztem podanym w Cenniku), z zastrzeżeniem niektórych jej dodatkowych odpłatnych funkcjonalności dotyczących m.in. dodatkowego wyróżnienia zamieszczanego Ogłoszenia w Serwisie Internetowym - czas i rodzaje wyróżnienia oraz wysokość opłat wskazane są w Cenniku oraz na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Tablicy Ogłoszeń. Ogłoszenia o sprzedaży towarów i świadczenia usług są dostępne wyłącznie dla Kont Firmowych.

4. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.

5. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia i filmy) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.

6. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń oraz w języku polskim. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu.

7. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w treści Ogłoszenia (w tym w jego opisie oraz dołączonych zdjęciach) informacji umożliwiających kontakt poza Serwisem Internetowym. Obowiązkiem Usługobiorcy jest również dodanie odpowiedniego tytułu ogłoszenia, pozwalającego na jego identyfikację.

8. Procedura zamieszczenia Ogłoszenia przez Usługobiorcę

  a) Zamieszczenie Ogłoszenia przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym następuje po wykonaniu łącznie dwóch lub trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Ogłoszenia, (2) kliknięciu pola „Dalej” w momencie przejścia przez ostatni krok formularza nazwany Wyróżnienie oraz (3) potwierdzeniu ogłoszenia przez Usługodawcę. Weryfikacja ogłoszenia przez Usługodawcę ma na celu eliminacje ogłoszeń niezgodnych z postanowieniami Regulaminu oraz ewentualny kontakt w przypadku braku podania niezbędnych danych, co w danym przypadku stanowi krok 3, który Usługobiorca musi wykonać, aby zamieścić Ogłoszenie w Serwisie Internetowym.

  b) W celu zamieszczenia Ogłoszenia należy wypełnić Formularz Ogłoszenia.

  c) W formularzu dodawania ogłoszenia wymagane jest uzupełnienie pól wyróżnionych na czerwono, zgodnie z ich przeznaczeniem. W Formularzu Ogłoszenia jest również możliwość skorzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu, zgodnie z zasadami i cenami podanymi w Cenniku.

  d) Po wypełnieniu Formularza Ogłoszenia na podany adres poczty elektronicznej Usługobiorcy zostanie wysłana wiadomość dotycząca umieszczenia Ogłoszenia w serwisie bądź informacja o braku danych lub niemożliwości zamieszczenia Ogłoszenia z powodu, iż łamie ono postanowienia Regulaminu. Z chwilą potwierdzenia, Ogłoszenie zostaje zamieszczone na Tablicy Ogłoszeń w Serwisie Internetowym. Ogłoszenie zostaje udostępnione w Serwisie Internetowym maksymalnie w ciągu 1 Dnia Roboczego od dnia jego zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z odpłatnych funkcjonalności są one widoczne nie wcześniej niż z chwilą w jakiej mają one rozpocząć swoje działanie – zgodnie z żądaniem Usługobiorcy. Usługobiorca informowany jest o zamieszczeniu Ogłoszenia również w ramach usługi Konta.

  e) Niedopuszczalne jest regularne usuwanie i dodawanie tej samej treści ogłoszenia.

  f) Niedopuszczalna jest całkowita zmiana treści, tematu i charakteru ogłoszenia podczas jego edycji. Administrator podczas weryfikacji edytowanego przez Usługobiorcę ogłoszenia, może usunąć Ogłoszenie w momencie, gdy stwierdzi, że został całkowicie zmieniony jego charakter. Tzn. np. jeżeli ogłoszenie dotyczyło sprzedaży firmy, a po edycji przez Usługobiorcę dotyczy kupna firmy lub gdy np. przed edycją dotyczyła poszukiwania inwestora, a po edycji przez Usługobiorcę dotyczy sprzedaży odzieży lub chęci zostania inwestorem itp. W takim wypadku Usługobiorca zostanie odpowiednio poinformowany z ostrzeżeniem usunięcia Ogłoszenia.

  g) Usługobiorca z chwilą zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z treści w zakresie udostępniania ich w ramach Serwisu oraz innych mediach poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie (w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz emitowanie) w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu. Licencja udzielana jest przez Usługobiorcę bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Usługobiorcy i innych podmiotów uprawnionych do treści. Licencja wygasa z chwilą usunięcia przez Usługobiorcę lub Usługodawcę treści z zasobów Serwisu.

  h) Usunięta przez Usługobiorcę Ogłoszenie może zostać ponownie dodana po 30 dniach.

  i) Dodawanie Ogłoszeń sprzedaży towarów lub Ogłoszeń dotyczących świadczenia usług możliwe jest wyłącznie na kontach Firmowych.

  j) Usługodawca przechowuje treści nieaktualnych Ogłoszeń w archiwum Serwisu, do momentu wygaśnięcia prawa do ich przechowywania, zgodnie z zasadami i terminami wskazanymi w Polityce Prywatności.

  k) Usługodawca w momencie weryfikacji Ogłoszenia może sprawdzać jego poprawność językową (literówki, błędy ortograficzne lub gramatyczne). W przypadku uznania, iż taki błąd występuje, wprowadza on poprawki informując o tym Usługobiorcę, który ma prawo do sprzeciwienia się poprawkom poprzez wysłanie stosownej informacji Usługodawcy m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej. W momencie weryfikacji Usługodawca może również sprawdzać zgodność Ogłoszenia z zasadami wynikającymi z Regulaminu, w tym w szczególności w aspekcie dodania treści umożliwiających kontakt poza Serwisem.


10) OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE USŁUGOBIORCY DOSTĘPU DO SERWISU INTERNETOWEGO PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Usługobiorca może zakończyć korzystanie z Serwisu lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie, w szczególności może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania Konta w Serwisie czy też wypisać się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w tym między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@Biznesoferty.pl lub poprzez link rezygnacyjny wysyłany w każdej edycji Newslettera.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, w tym także w odniesieniu do poszczególnych Ogłoszeń oferowanych przez tego Usługobiorcę w Serwisie, tylko wtedy i w sposób jaki jest konieczny oraz pod następującymi warunkami:

  a. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy są:

    i. nieuregulowanie przez Usługobiorcę wymagalnych należności względem Usługodawcy;

    ii. podanie przez Usługobiorcę w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku wymaganych danych) lub nieprawdziwych danych kontaktowych,

    iii. wystawienie Ogłoszeń (w tym ich przedmiotów i opisów) naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich.

    iv. wystawienie Ogłoszeń z naruszeniem warunków wskazanych w Regulaminie;

    v. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Usługobiorców,

    vi. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy;

    vii. skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;

    viii. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Usługobiorcę, przy czym za wielokrotność uznaje się minimum 3 naruszenia ze strony Usługobiorcy;

  b. Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Usługobiorcy dostępu do poszczególnych funkcjonalności Usług Elektronicznych - Konta, w szczególności Usługodawca może uniemożliwić danemu Usługobiorcy wystawianie nowych Ogłoszeń.

  c. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Usługobiorcy dostępu do poszczególnych Usług Elektronicznych - Konta. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych Ogłoszeń. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem Ogłoszeń, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych Umów Sprzedaży, które Sprzedawca obowiązany jest realizować – chyba że Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy.

  d. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn podstaw ograniczenia lub zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.

  e. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu zaistnienia braku podstaw do ich zastosowania. Usługodawca cofa w takim wypadku ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Usługobiorcę usunięcia przyczyn zastosowanych podstaw niezwłocznie po zniesieniu w tym celu w całości lub w części ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych. Usługodawca cofa w takim wypadku w całości lub w części ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki (w przypadku cofnięcia części ograniczeń lub zawieszenia i następnie usunięcia przyczyn zastosowanych podstaw, Usługodawca cofa w takim wypadku w całości pozostałe ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki).

  f. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe może podjąć decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzje o ograniczeniu, następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie i jego podstawą mogą być jedynie podstawy wskazane w pkt. 10.2 pkt a. lit. viii-x Regulaminu.

  g. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy Usługodawca przekazuje temu Usługobiorcy – zanim ograniczenie lub zawieszenie stanie się skuteczne lub w momencie, w którym staje się ono skuteczne – uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji;

  h. W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, przekazuje temu Usługobiorcy, co najmniej 30 dni przed dniem, z którym zakończenie świadczenia usług staje się skuteczne, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Usługodawca:

    i. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia; lub

    ii. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;

    iii. może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

W przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Usługobiorcy, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji.

  i. Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności lub odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, lub w przypadku, gdy Usługodawca może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

  j. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach wewnętrznego trybu składania reklamacji, o którym mowa w pkt. 15. Regulaminu. W przypadku cofnięcia ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług przez Usługodawcę, bez zbędnej zwłoki przywraca on Usługobiorcę, w tym zapewniając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z danych Usług Elektronicznych zanim dane ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie stało się skuteczne.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługodawcę treści w ramach Serwisu, w tym w ramach zamieszczonego Ogłoszenia, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży dotyczących tych treści.

4. Zakończeniu dostępu do Usług Elektronicznych Usługobiorcy pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.


11) PLASOWANIE OGŁOSZEŃ I USŁUGI DODATKOWE, DOSTĘP DO DANYCH

1. Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie Ogłoszeń w Serwisie:

  a. umieszczenie Ogłoszenia we właściwej kategorii;

  b. zastosowanie adekwatnego do wyszukiwanego opisu w tytule i treści Ogłoszenia;

  c. jakość prezentacji Ogłoszenia, cechy wizualne ogłoszenia oraz jego opis;

  d. dodanie zdjęć do Ogłoszenia, ilość dodanych zdjęć;

  e. korzystanie z odpłatnych możliwości wyróżniania Ogłoszeń w Serwisie;

2. Parametry determinujące plasowanie Ogłoszeń w Serwisie mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć znalezienie interesującego Ogłoszenia, a z drugiej strony umożliwić sprzedaż za pośrednictwem Serwisu.

3. Usługobiorca może skorzystać z odpłatnych możliwości wyróżniania swoich Ogłoszeń – opis, rodzaje i wpływ odpłatnego wyróżniania na plasowanie Ogłoszeń określa Cennik.

4. Usługodawca, Usługobiorcy ani podmioty trzecie w ramach Serwisu nie oferują przy zawieraniu umów za pośrednictwem Serwisu towarów i usług dodatkowych, w tym Ogłoszeń finansowych.

5. Usługodawca i Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Usługobiorcy dostarczają na potrzeby korzystania z Serwisu lub które są generowane w wyniku korzystania z Serwisu:

  a. Usługobiorcy: dane danego Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie oraz dane ogólnodostępne w Serwisie podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane Usługodawców (imię i nazwisko / nazwa. adres, ew. NIP) i inne dane zawarte w opisach poszczególnych Ogłoszeń w Serwisie (takie jak na przykład sposoby płatności i dostawy, adres dostawy i odbioru);

  b. Usługodawca: posiada dostęp do wszystkich danych wszystkich Usługobiorców w Serwisie, do których dostęp posiadają Usługobiorcy w Serwisie zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym punkcie Regulaminu.

6. Dane kontaktowe są widoczne dla osób zalogowanych, chyba że Usługobiorca skorzystał z opcji udostępnienia danych kontaktowych niezalogowanym osobom odwiedzającym Serwis.


12) WARUNKI KORZYSTANIA Z PUNKTÓW

1. Wszelkie płatności z tytułu odpłatnych funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Serwisu Internetowego realizowane są z wykorzystaniem Punktów.

2. Zakupione przez Usługobiorcę Punkty są przypisane automatycznie do Konta, który może nimi dysponować zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Cennikiem.

3. Punkty mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach serwisu do aktywacji usług związanych z ogłoszeniami dodanymi przez Usługobiorcę, np. do promocji ogłoszeń lub ich przywracania po usunięciu. Punkty nie mogą być wymieniane, sprzedawane, przekazywane przez Usługobiorcę w ramach serwisu i poza nim. Punkty nie podlegają waloryzacji.

4. Zakup Punktów możliwy jest po zalogowaniu na Konto. Punkty udostępniane są do sprzedaży w pakietach.

5. Celem dokonania zakupu Punktów należy wybrać jeden z dostępnych pakietów Punktów w Cenniku. Po przeniesieniu do bramki płatności elektronicznych Usługobiorca obowiązany jest do natychmiastowego dokonania płatności. W przeciwnym razie, po wygaśnięciu sesji płatności, Usługobiorca chcący zakupić Punkty powinien ponowić procedurę zakupu w taki sam sposób jak za pierwszym razem. Usługodawca umożliwia również dokonanie zakupu Punktów za pośrednictwem płatności SMS.

6. Zakupiona liczba Punktów zasila Konto niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 Dni Roboczych od chwili uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.

7. Ceny Punktów uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego oraz w Cenniku są cenami brutto i podane są w złotych polskich.

8. Punkty pozostają dostępne w ramach Konta, dopóki nie zostaną wykorzystane przez Usługobiorcę. Punkty wydane zostają automatycznie odjęte od salda Punktów.

9. Jeżeli Usługobiorca chce otrzymać fakturę, to dane do faktury należy przypisać do konta w zakładce "Edycja danych do faktury".

10. Jeżeli Usługobiorca ma do konta przypisane dane do faktury VAT i punkty zostały zakupione przelewem, przez PayPal lub kartą płatniczą, to po zaksięgowaniu wpłaty, wystawiona zostaje faktura VAT w formie elektronicznej. Faktura zostaje wysłana na adres e-mail przypisany do konta. Link do faktury w formacie PDF dostępny jest również po zalogowaniu się w Serwisie.


13) PŁATNOŚCI W SERWISIE

1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, z następującymi wyjątkami:

  a. korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Serwisu, takich jak m.in. konto premium czy pozycjonowanie ogłoszenia lub „boks reklamowy”. Informacje o innych funkcjonalnościach odpłatnych, które mają charakter dodatkowy, wraz z ich Cennikiem i opisem można znaleźć w odpowiedniej zakładce na stronie Serwisu Internetowego.

2. Zakup punktów jest możliwy poprzez przejście do funkcji „Kup Punkty” dostępnej w menu. Następnie należy wskazać ilość punktów, które Usługobiorca ma zamiar zakupić oraz wybrać sposób zapłaty i kliknąć przycisk „Dalej”.

  a. W przypadku wybrania płatności SMS, Usługobiorca jest przekierowywany do instrukcji wysłania odpłatnej wiadomości, dzięki której otrzyma hasło SMS, umożliwiające dodanie wskazanej liczby punktów do Konta.

  b. W przypadku płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Usługobiorca jest przekierowywany do bramki płatności, gdzie powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. Usługobiorca, celem zyskania punktów, powinien dokonać płatności niezwłocznie po wysłaniu stosowanego żądania za pośrednictwem bramki płatności elektronicznych.

3. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Usługodawcy, Usługodawca przesyła do Usługobiorcy informację o wpłynięciu środków na konto oraz informacje o uzupełnieniu Konta o Punkty. W przypadku płatności SMS, Punkty są przypisywane do konta automatycznie po wprowadzeniu Hasła SMS.

4. Jeżeli dochodzi do zakończenia korzystania z usług Serwisu przez Klienta, a na koncie Klienta znajdują się niewykorzystane Punkty, to środki za niewykorzystane Punkty zostają zwrócone na konto bankowe Klienta, z którego Klient dokonał płatności za Punkty.


14) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (adres e-mail: info@Biznesoferty.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.


15) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: info@Biznesoferty.pl).

3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


16) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w relacjach dotyczących zawieranych z Usługodawcą umów.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w pełni za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Z zastrzeżeniem pkt. 16.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku umowy o świadczenie usług bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.


17) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę lub Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


18) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.

3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.

5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych, a w przypadku ich braku – do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


19) PRZERWY TECHNICZNE

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności, aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.

5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.


20) PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenia Usługodawca posiada i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


21) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiany Regulaminu:

  a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany sposobu rozliczeń, zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów płatności; oraz aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

  b. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 21.2 pkt e. i f. Regulaminu. Zainteresowany Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

  c. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Usługobiorca może, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.

  d. W przypadku konsumentów, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również w przypadku osób fizycznych zawierających umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

    i. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem lub osobą fizyczną wskazaną wyżej ma prawo odstąpienia od umowy.

    ii. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy lub osoby fizycznej wskazanej wyżej przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

  e. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w niniejszym punkcie pkt. 21.2 Regulaminu, w przypadku, gdy Usługodawca:

    i. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia,

    ii. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

  e. W przypadkach, o których mowa pkt. 21.2 pkt e. Regulaminu wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


22) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:

DANE USŁUGODAWCY


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)


– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data


(*) Niepotrzebne skreślić.Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych wskazanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Biznesoferty.plZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

LISTA TOWARÓW I USŁUG ZAKAZANYCH W SERWISIE


Wystawienie Ogłoszenia dotyczące poniższych rodzajów dóbr i usług w Serwisie Internetowym jest zabronione:

- Przedmioty, usługi lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści erotyczne lub pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;

- Przedmioty lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

- Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, dopalacze, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;

- Przedmioty, utwory, treści lub programy naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób trzecich;

- Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);

- Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony;

- Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza, szczepionki, testy medyczne;

- Organy ludzkie lub zwierzęce;

- Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;

- Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;

- Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki.;

- Dotyczących modelów sprzedaży kaskadowej;

- Dotyczących hazardu, zakładów bukmacherskich itp.;

- Dotyczących reklam innych serwisów, stron jak i sklepów internetowych;

- Proponujących optymalizację podatkową;

- Dotyczących budowania listy kontaktów;

- Naruszających dobre imię Serwisu BiznesOferty.pl.

Szukane towary i usługi w BiznesOferty.pl?
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.