BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

Współpraca:
20626
Poszukiwane:
3039
Giełda Hurtowa:
5686
Sprzedam biz.:
3295
Nieruchomości:
981
Inwestycje:
3217
Data: 22.10.2017
Razem ofert: 39380
Jesteś w: Biznes Oferty.pl / Przetargi / Komputery, Internet / Ogłoszenie o sprzedaży - portalu internetowego
Wyszukaj ofertę:

Treść oferty

Ogłoszenie o sprzedaży - portalu internetowego

  • Id oferty: 21145
  • Info
    • Dodana: 11.12.2009
    • Oferta archiwalna
  • Dodana: 11.12.2009
  • Oferta archiwalna

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

SEKCJA I: SPRZEDAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:


SEKCJA II: PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY
II.1.1) Nazwa nadana przedmiotowi sprzedaży przez sprzedającego:
Portalu internetowego
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):
1. Każdy Kupujący zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
100 000,00 PLN
słownie: sto tysięcy złotych, 00/100
2. Wadium może być wniesione w następującej formie:
a) pieniądzu;
3. Wadium należy wpłacić do kasy lub na rachunek Sprzedającego nr rachunku:

4. Wadium należy wnieść do dnia 22.12.2009 r. do godz. 16.00, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Sprzedający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Sprzedającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu wniesienia wadium.
5. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Kupującego jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Sprzedającego terminowego wniesienia wadium przez Kupującego.
6. Sprzedający zwróci niezwłocznie wadium według następujących zasad:
 zawarto umowę w sprawie sprzedaży z innym Kupującym;
 sprzedający zamknął przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert;
 oferta kupującego została odrzucona.
7. Sprzedający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Kupujący, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie sprzedaży, lub
2) zawarcie umowy w sprawie sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Kupującego, lub
3) nie przedstawił informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Kupujący posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową kupującego, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości, co najmniej 600 000 PLN w terminie najpóźniej na dzień przed, wyznaczonym przez Sprzedającego, dniem podpisania umowy sprzedaży.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O kupno przedmiotu sprzedaży mogą ubiegać się kupujący, którzy dla potwierdzenia swojej wiarygodności zobowiązani są przedłożyć:
1) Formularz oferty,
Uwaga: Jeżeli Kupujący wspólnie ubiegają się o kupno przedmiotu sprzedaży dokument, o którym mowa, muszą złożyć wspólnie.
2) Oświadczenie o podpisaniu umowy.
Uwaga: Jeżeli Kupujący wspólnie ubiegają się o kupno przedmiotu sprzedaży dokument, o którym mowa, muszą złożyć wspólnie.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Jeżeli Kupujący wspólnie ubiegają się o kupno przedmiotu sprzedaży dokument, o którym mowa, musi złożyć każdy z Kupujących – oddzielnie.
4) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Kupujący nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Jeżeli Kupujący wspólnie ubiegają się o kupno przedmiotu sprzedaży dokument, o którym mowa, musi złożyć każdy z Kupujących – oddzielnie.
5) Zaparafowany wzór umowy stanowiący część II SIWS.
Uwaga: Jeżeli Kupujący wspólnie ubiegają się o kupno przedmiotu sprzedaży dokument, o którym mowa, muszą złożyć wspólnie.
6) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Kupujący posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową kupujacego, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej
w wysokości, co najmniej 600 000 PLN. Informacja składana na etapie podpisania umowy sprzedaży. Kupujący ww. dokumenty dostarczy najpóźniej na dzień przed, wyznaczonym przez Sprzedającego, dniem podpisania umowy sprzedaży.
Uwaga: Jeżeli Kupujący wspólnie ubiegają się o kupno przedmiotu sprzedaży dokument, o którym mowa, składa/składają ten/ci Kupujący, który/którzy spełnia/spełniają warunek (ocena warunku dotyczyć będzie wszystkich Kupujących łącznie).SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1. Kryteria oceny ofert

Najwyższa cena
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków sprzedaży:

Specyfikację istotnych warunków sprzedaży można uzyskać pod adresem:

IV.2.2) Termin składania ofert (jeżeli dotyczy):
Data: 22/12/2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: 16:00
Miejsce:

IV.2.3) Termin związania ofertą
Do: 21/01/2010 (dd/mm/rrrr)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Ogłoszenie o sprzedaży Portalu internetowego „Fotka z podróży”


SEKCJA I: SPRZEDAJĄCY
I.1) Nazwa i adres

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić (jeżeli dotyczy):
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst (podać nr sekcji i pkt):
W ogłoszeniu jest: W ogłoszeniu powinno być:

III.1).4. – Informacje na temat wadiumWadium należy wnieść do dnia 22.12.2009 r. do godz. 16.00, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Sprzedający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Sprzedającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść do dnia 31.12.2009 r. do godz. 15.00, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Sprzedający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Sprzedającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu wniesienia wadium.

IV.2.2) – Termin składania ofert
Data: 31/12/2009
(dd/mm/rrrr) Godzina: 15:00IV.2.3) – Termin związania ofertą
Do: 30/01/2010

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.