BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

Współpraca:
20383
Poszukiwane:
3004
Giełda Hurtowa:
5571
Sprzedam biz.:
3232
Nieruchomości:
889
Inwestycje:
3196
Data: 26.09.2017
Razem ofert: 38813
Jesteś w: Biznes Oferty.pl / Przetargi / Budownictwo / Przetarg na budowę budynku biurowego w Warszawie
Wyszukaj ofertę:

Treść oferty

Poleć ofertę:

Przetarg na budowę budynku biurowego w Warszawie

 • Id oferty: 48202
 • Info
  • Dodana: 09.08.2013
  • Edytowana: 09.08.2013
  • Ważna do: Nieaktualna
 • Dodana: 09.08.2013
 • Edytowana: 09.08.2013
 • Ważna do: Nieaktualna
 • Odwiedzin: 2502

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy budynku, wraz z pełną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem, zlokalizowanego przy ulicy Maciejki 13 w Warszawie.

Podstawowe parametry techniczne budynku biurowego :

a. powierzchnia zabudowy: 230,00 m2,
b. powierzchnia netto budynku: 690,00 m2,
c. długość / szerokość / wysokość:17,40 m / 13,20 m / 12,30 m,
d. ilość kondygnacji nadziemnych: 3,
e. ilość kondygnacji podziemnych: obiekt niepodpiwniczony.

Prace dotyczące niniejszego zamówienia realizowane będą w oparciu o niżej wymienione dokumenty:

a. projekt wykonawczy i ofertę Wykonawcy sporządzoną w oparciu o dokumentację projektową,

b. pozwolenie na budowę wraz z Projektem budowlanym stanowiącym podstawę do wydania pozwolenia.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych-montażowych i instalacyjnych budynku biurowego, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Maciejki 13 zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego, obowiązującymi normami i przepisami oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego obiektu budowlanego tj.:

2.1. Przygotowanie terenu budowy wraz z budową przyłączy:
a. wodociągowego,
b. kanalizacji sanitarnej,
c. kanalizacji deszczowej,
d. telekomunikacyjnego;

2.2. Budowa instalacji wewnętrznych w obiekcie w zakresie:
a) instalacji sanitarnej składającej się z:
kanalizacji sanitarnej, w tym odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów,
instalacji wodociągowej (zimnej i ciepłej wody, cyrkulacji),
centralnego ogrzewania,
ciepła technologicznego,
wentylacji mechanicznej,
instalacji klimatyzacji;
b) instalacji węzła cieplnego, zapewniającego ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji,
c)instalacji elektrycznych, obejmującej instalację:
oświetlenia: podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego, nocnego, oświetlenia terenu wokół budynku,
gniazd wtykowych: ogólnego przeznaczenia oraz gniazd komputerowych,
obwodów rozdzielczych (WLZ)
zasilania urządzeń technicznych: wentylacji, klimatyzacji, serwerowni, słaboprądowych,
uziemiającą i odgromową,
przyzywową w toaletach dla osób niepełnosprawnych;
c)instalacji niskoprądowej, składającej się z systemów:
telewizji dozorowej TVD,
sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu,
instalacji interkomowej i wideo domofonowej;
c) instalacji teleinformatycznej, w zakresie okablowania strukturalnego, montażu urządzeń aktywnych sieci komputerowej, serwera telekomunikacyjnego VOIP z wyposażeniem serwerowni;

2.3. Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych, w tym:
a. ogrodzenia terenu,
b. wykonania nawierzchni utwardzonych,
c. wykonanie nasadzeń i trawników,
d. odprowadzenia wód z terenów zielonych;

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Wymagania Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca jest zobowiązany do:

3.1. wykonania robót budowlano – montażowych stanowiących przedmiot zamówienia w pełnym zakresie, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną oraz postanowieniami umowy oraz w imieniu Zamawiającego uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu;
3.2. sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
3.3. przed przystąpieniem do robót do ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk związanych z wykonaniem niniejszego przedmiotu zamówienia, między innymi od ryzyk budowlanych, od skutków odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich, na wypadek śmierci lub kalectwa, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy a także od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych, na okres realizacji zamówienia, przedłużony o trzy miesiące na kwotę nie mniejszą niż 100% wartości oferty brutto.
Polisy muszą obejmować odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego.
Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robót, jeżeli nie zawrze wymaganych ubezpieczeń, zgodnie z warunkami uzgodnionymi w umowie.
Zamawiający do czasu przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych nie przekaże terenu budowy, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3.4. przed podpisaniem umowy, do złożenia niżej wymienionych dokumentów dla kierownika budowy i kierowników robót poszczególnych specjalności, wymienionych w wykazie osób złożonym wraz z ofertą, tj.:
kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności bez ograniczeń (lub równorzędnych);kopii aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych terytorialnie okręgowych izb samorządu zawodowego.Wyżej wymienione dokumenty mają być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami podczas przeprowadzania niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

1.1. Postępowanie prowadzone jest, z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
1.2. W celu wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca może zwrócić się z pisemną prośbą do Zamawiającego.
2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

...

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca, na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.


Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca, może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert, zgodnie upływa dnia 07.09.2013 r.

SPOSÓB OBLICZANIA CENY

Opis sposobu obliczenia ceny

1.Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zakresu przedmiotu zamówienia.

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji, jak również w niej nieujęte, ale wynikające z technologii robót i wymagań Zamawiającego, bez których nie można wykonać zamówienia, tj. w szczególności: koszty dostaw, usług, usunięcia wad i zapewnienia gwarancji jakości, a w tym koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki, inne obciążenia, koszty organizacji robót,opłaty za zajęcia pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących realizacji zamówienia i kosztów z tym związanych.Załączone przedmiary robót służą jedynie do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia, określonego w dokumentacji oraz jako materiały pomocnicze przy określaniu ceny ryczałtowej zamówienia.

4. Wykonawca sporządzi i złoży z ofertą kosztorysy zawierające opis robót, ilość, cenę jednostkową i wartość poszczególnych pozycji. Kosztorysy powinny być opracowanie w powszechnie dostępnym programie kosztorysowym lub w wersji edytowalnej ath, pdf bądź w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL i być złożone w formie papierowej i elektronicznej.

4.1. cena poszczególnych elementów musi uwzględniać:
a. wszystkie koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, niezbędnych do wykonania danego zakresu robót objętego danym elementem przedmiotu zamówienia, jak też koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk.
4.2. każda cena, o której mowa w pkt. 4.1. niniejszego punktu, musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
5.Cena oferty musi określać wynagrodzenie za realizację całości zamówienia, wynikać ze złożonych kosztorysów ofertowych.
Cenę oferty należy podać wyodrębniając cenę netto, stawkę i wartość podatku VAT oraz cenę brutto (z VAT).
6. propozycję rozwiązań zamiennych i alternatywnych należy wycenić w odrębnych
rozdziałach.
7.Cena nie będzie podlegała waloryzacji.

Dane kontaktowe:
 • Miejscowość:
 • Warszawa
 • Województwo:
 • mazowieckie
 • Status:
 • Konto firmowe
 • W BiznesOferty.pl:
 • ponad 4 lata
Aby uzyskać dostęp do pełnych danych kontaktowych zarejestruj się lub zaloguj w BiznesOferty.pl.
Inne oferty dopasowane tematycznie:
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.