BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

Współpraca:
20603
Poszukiwane:
3032
Giełda Hurtowa:
5660
Sprzedam biz.:
3286
Nieruchomości:
979
Inwestycje:
3211
Data: 18.10.2017
Razem ofert: 39308
Jesteś w: Biznes Oferty.pl / Sprzedam biznes / Chemia, oleje, paliwa / Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo WZPN Stochem
Wyszukaj ofertę:

Treść oferty

Poleć ofertę:

Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo WZPN Stochem

 • Id oferty: 53583
 • Info
  • Dodana: 15.05.2014
  • Edytowana: 19.02.2015
  • Ważna do: Nieaktualna
 • Dodana: 15.05.2014
 • Edytowana: 19.02.2015
 • Ważna do: Nieaktualna
 • Odwiedzin: 4210
 • Cena:
 • 12900000 PLN
 • Rok założenia:
 • 1822
 • Liczba pracowników:
 • 21
 • Zasięg biznesu:
 • Międzynarodowy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO
WARSZAWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU NIEORGANICZNEGO STOCHEM

I. Przedmiotem przetargu jest Przedsiębiorstwo Państwowe Warszawskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego Stochem z siedzibą w Warszawie, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, według stanu na dzień zawarcia umowy sprzedaży, z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie przedsiębiorstwa.
II. W skład Przedsiębiorstwa Państwowego Warszawskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego Stochem wchodzi:
1. Prawo wieczystego użytkowania:
a. nieruchomości zabudowanej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 45/3 (252m²) 48/1 (97m²) o łącznej powierzchni 349m², uregulowanej w Księdze Wieczystej Nr WA6M/00236800/0,
b. nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 46/3 o powierzchni 13.895m², uregulowanej w Księdze Wieczystej Nr WA6M/00436233/6,
c. nieruchomości zabudowanej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 34/2 (26.254m²), 34/6 (14.632m²), 38/2 (474m²), 34/3 (3.019m²), 34/4 (10.560 m²), 34/5 (17.140m²) i 38/8 (1.039m²) o łącznej powierzchni 73.118m², uregulowanej w Księdze Wieczystej Nr WA6M/00489351/5,
d. nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 38/3 o powierzchni 3.190 m², uregulowanej w Księdze Wieczystej Nr WA6M/00395429/7. Przy czym podmiotowi uprawnionemu - Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości opisanej szczegółowo w pkt. II lit. d o wartości 491.440,00 zł. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu w/w nieruchomości, wartość nieruchomości (491.440,00 zł) zostanie odjęta od ostatecznej wartości przedsiębiorstwa. Prawo pierwokupu nieruchomości, podmiot uprawniony może wykonać w terminie miesięcznym od dnia doręczenia zawiadomienia o warunkowej umowie sprzedaży przedsiębiorstwa. Warunkiem wykonania prawa pierwokupu jest wpłata na rachunek bankowy upadłego Przedsiębiorstwa Państwowego Warszawskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego STOCHEM ceny 491.440,00 zł powiększonej o należny podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, przy czym warunku tego nie spełnia przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na ww. rachunek bankowy. W przypadku nie wykonania prawa pierwokupu w terminie wskazanym powyżej lub złożenia w tym terminie oświadczenia o nie wykonaniu prawa pierwokupu przez podmiot uprawniony, oferent który podpisał warunkową umowę sprzedaży przedsiębiorstwa, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia powiadomienia o nie skorzystaniu przez podmiot uprawniony z prawa pierwokupu, do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.
2. ruchomości, w tym urządzenia, materiały, towary i wyroby;
3. prawa wynikające z umów najmu;
4. wierzytelności przypadające upadłemu.
III. cena wywoławcza wynosi 12.900.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset tysięcy złotych);
IV. oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2015 r., bezpośrednio na biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data stempla pocztowego);
V. oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej zamkniętej kopercie. Każdą z kopert należy zaadresować do w/w Sądu z podaniem sygnatury akt „IX GUp 3/15” oraz wyraźnym dopiskiem „Oferta dotycząca przetargu na nabycie przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Państwowego Warszawskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego Stochem z siedzibą w Warszawie” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę;
VI. nabywca przedsiębiorstwa staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (art. 231 Kodeksu pracy);
VII. nabywca przedsiębiorstwa odpowiada za:
1. niewymagalne zobowiązania pieniężne upadłego (powstałe po ogłoszeniu upadłości) związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, według stanu z dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, chyba że w chwili zawarcia umowy nabywca nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności;
2. niewymagalne oraz wymagalne zobowiązania niepieniężne upadłego (powstałe po ogłoszeniu upadłości) związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, według stanu z dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, chyba że w chwili zawarcia umowy nabywca nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności;
3. wszelkie zobowiązania upadłego, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, powstałe po dniu sprzedaży przedsiębiorstwa, chyba że w chwili zawarcia umowy sprzedaży nabywca, mimo zachowania należytej staranności, nie wiedział o stosunkach prawnych będących źródłem tych zobowiązań;
VIII. oferta zakupu powinna zostać sporządzona w języku polskim i zawierać:
1. dokładne oznaczenie składającego ofertę (oferenta) – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę);
2. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty wyrażonej w złotych w formie cyfr oraz słownie) nie niższą od ceny wywoławczej, bez dodatkowych warunków lub zastrzeżeń;
3. podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta nie będącego osobą fizyczną – na ofercie i oświadczeniach;
4. dokument, z którego wynika umocowanie osób podpisanych do działania w imieniu oferenta (aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych; w przypadku spółki w organizacji wystarczające jest złożenie umowy spółki, jej statutu, uchwał z których wynikać będzie jakie osoby uprawnione są do reprezentacji)
5. wszelkie zezwolenia i zgody na nabycie przedsiębiorstwa w całości, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawnie wymagane (w przypadku spółek handlowych – uchwałę odpowiedniego organu wyrażającego zgodę na nabycie przedsiębiorstwa w całości za oferowaną cenę lub udokumentowanie, że zgoda taka nie jest wymagana);
6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym, faktycznym oraz prawnym przedsiębiorstwa;
7. dowód wpłaty wadium w wysokości 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) na rachunek bankowy upadłego WZPN STOCHEM P.P. w upadłości likwidacyjnej prowadzony w Millenium Bank S.A. nr rach: 29 1160 2202 0000 0000 7144 0200.
IX. oferty nie spełniające choćby jednego z powyższych warunków nie będą rozpoznawane;
X. otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 18 marca 2015 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, w sali nr 119 o godzinie 11.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów;
XI. syndykowi przysługuje prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny;
XII. syndyk wybiera ofertę tego uczestnika przetargu, który zaoferował najwyższą cenę;
XIII. w przypadku złożenia co najmniej dwóch ważnych ofert, syndyk przeprowadzi aukcję na posiedzeniu wyznaczonym do otwarcia ofert, przy czym ceną wywoławczą aukcji będzie najwyższa cena zaoferowana w przetargu. W aukcji mogą brać udział tylko obecni na posiedzeniu oferenci, którzy złożyli ważne oferty. Postąpienie w aukcji ustala się na kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł.
XIV. oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy, od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza, zawrzeć warunkową umowę sprzedaży, a rachunek upadłego winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek wskazany przez syndyka. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia;
XV. wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie określonym niniejszymi warunkami przetargu lub nie zawrze warunkowej umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w terminie wskazanym w pkt. XIV. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza, na wskazany w ofertach rachunek bankowy. Od wpłaconych wadiów odsetki nie przysługują;
XVI. Koszty zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz umowy sprzedaży przedsiębiorstwa ponosi kupujący. Syndykowi przysługuje prawo wyboru notariusza, który sporządzi warunkową umowę sprzedaży oraz umowę sprzedaży Przedsiębiorstwa;
XVII. Szczegółowy opis i oszacowanie Przedsiębiorstwa znajduje się do w wglądu w biurze syndyka pod adresem: ul. Strażacka 89, 04-462 Warszawa oraz w aktach sprawy IX GUp 3/15 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Dane kontaktowe:
 • Miejscowość:
 • Warszawa
 • Województwo:
 • mazowieckie
 • Status:
 • Konto firmowe
 • W BiznesOferty.pl:
 • ponad 3 lata
Aby uzyskać dostęp do pełnych danych kontaktowych zarejestruj się lub zaloguj w BiznesOferty.pl.
Inne oferty dopasowane tematycznie:
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.